Vragen

Wie plannen heeft om te gaan bouwen heeft vaak veel vragen.
Een aantal vragen die regelmatig terugkomen zijn hieronder beantwoord.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder.
Mail info@valkarchitecten.nl of bel 035-6014946.

Bouwproces

Hoe lang duurt een bouwproces?

De duur van een bouwproces is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. De vergunningsprocedure is mede bepalend voor het verloop van het bouwproces en kan per situatie sterk verschillen. Neem voor een indicatie contact op met Valk Architecten.

Wat kost bouwen?

Evenals de tijdsduur zijn ook de kosten van het bouwproces afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. Een architect kan vooraf een inschatting maken van de omvang en complexiteit, op basis daarvan kan vervolgens een globale indicatie worden geven van de te verwachten kosten. Algemeen moet met de volgende posten rekening worden gehouden: bouwkundig, installaties, vaste inrichting (zoals o.a. een keuken), architect, constructeur, diversen/onvoorzien, legeskosten en BTW.

Aannemer

Hoe kies ik een aannemer?

Betrouwbaarheid en vakmanschap zijn essentiële vereisten voor een goede samenwerking en een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Opdrachtgevers van referentieprojecten kunnen over een aannemer veel informatie verschaffen. Ook kan het nuttig zijn om een aannemer uit de buurt te kiezen omdat hij bekend is met de plaatselijke omstandigheden. De goedkoopste aannemer is niet altijd de beste.

Een architect kan u adviseren op grond van zijn ervaring met diverse aannemers van voorgaande projecten. Tevens kan hij inschatten of de aannemer geschikt is voor het type en/of de omvang van het project.

Hoe voorkom ik meerwerk?

Meerwerk ontstaat meestal wanneer met onvoldoende gegevens is gestart met bouwen. Slechts een vergunningstekening is lang niet toereikend om probleemloos een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken.

Zorg dus dat alles deskundig is vastgelegd op tekeningen en in een bestek of werkbeschrijving vòòrdat gestart wordt met bouwen. De kosten die men op een architect wil besparen worden doorgaans in veelvoud aan een aannemer weer uitgegeven.

Bouwvergunning

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden van belang die te maken hebben met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen u een vergunning moet aanvragen. Daarnaast kan de gemeente u nader informeren over de plaatselijke eisen uit het bestemmingsplan en de gevolgen voor uw situatie.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Of er in een gebied bijvoorbeeld een sportcomplex of een camping mag komen. Er staat ook in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen.

Het bestemmingsplan geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verlenen.

Wat kost een bouwvergunning?

Voor het behandelen van de aanvraag van een bouwvergunning mag de gemeente kosten (leges) in rekening brengen. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kunt u bij de gemeente opvragen of inzien.

Kunnen mijn buren bezwaar maken?

Als u gaat (ver)bouwen moet u ook rekening houden met uw buren. Buren hebben een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld voor het maken van een afscheiding tussen uw grond en die van uw buren. Deze regels over burenrecht staan in het Burgerlijk Wetboek.

Het is sowieso raadzaam altijd eerst met uw buren te overleggen voordat u begint met bouwen, of u nu met of zonder bouwvergunning bouwt. U bent zelf verantwoordelijk voor overeenstemming met uw buren. De gemeente controleert dit niet, ook niet als u een bouwvergunning heeft aangevraagd.

Heb ik nog andere vergunningen nodig?

Naast een eventuele bouwvergunning is het mogelijk dat u nog andere vergunningen nodig heeft. Dit kan het beste bij de gemeente zelf worden nagegaan. Sinds 2010 is de bouwvergunning opgegaan in de Omgevingsvergunning.

Vergunningen die naast de bouwvergunning ook onderdeel uitmaken van deze Omgevingsvergunning zijn onder andere:

  • milieuvergunning
  • monumentenvergunning
  • inritvergunning
  • sloopvergunning
  • kapvergunning
Wat doet Commissie Welstand?

Commissie Welstand beoordeelt namens de gemeente of een bouwplan architectonisch past in de omgeving. De gemeente legt in een welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.
Als u vergunningsvrij mag bouwen, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Er geldt dan wel dat uw bouwplan niet sterk mag afwijken van de redelijke eisen van welstand. Als u iets bijzonders wilt bouwen, is het dus raadzaam eerst contact op te nemen met de gemeente en te controleren of uw bouwplan past binnen de welstandsnota.
Hebt u wel een bouwvergunning nodig, dan wordt uw bouwplan door de gemeente getoetst aan de welstandsnota. Heeft uw gemeente geen welstandsnota opgesteld, dan kan de gemeente uw plannen ook niet op welstand beoordelen en vindt er geen toetsing plaats.

Hoe lang duurt een bouwvergunningsprocedure?

Binnen de Omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag:

  • Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

De gemeente kan ook besluiten om de beslissing aan te houden. Dit betekent dat de periode waarbinnen de vergunning moet worden afgegeven voor onbepaalde tijd wordt opgeschort. Dit kan voorkomen als aan de aanvraag iets ontbreekt of niet klopt. De gemeente kan dan vragen om een aanvulling. De aanvraag komt dan in de status ‘Aanvulling gevraagd’ en de beslistermijn wordt opgeschort. De gemeente brengt u op de hoogte van de aanvullingstermijn. De beslistermijn gaat weer lopen wanneer u de aanvulling indient of wanneer de aanvullingstermijn verloopt.

Architect

Waarom een architect?

Een architect is als geen ander in staat om persoonlijke wensen te vertalen in realiteit. Hij maakt niet alleen een ontwerp maar begeleidt het hele bouwproces. Een professional die met vele schetsen en gesprekken vorm geeft. Hij is inventief en creatief en beschikt over een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen. Hierdoor ziet hij mogelijkheden waar u zelf niet opgekomen was. Een architect luistert, kijkt, overlegt en vertaalt smaak en individuele wensen in een passend ontwerp. Bovendien is hij de technicus die het hele proces overziet, begeleidt en coördineert.

Wat kost een architect?

Een architect vraagt advieskosten voor zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het honorarium en eventueel bijkomende kosten. De advieskosten worden bepaald door onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom.

Een eerste gesprek kost u niets en brengt geen verplichtingen met zich mee. Pas als u de juiste architect heeft gevonden en overeenstemming heeft bereikt over de taken en het bijbehorende honorarium, gaat u over tot het geven van een opdracht.

Valk Architecten

Valk Architecten: het kan anders
Hoe ziet de offerte van Valk Architecten er uit?

Offerte Valk Architecten

Een offerte van Valk Architecten gaat een stap verder. Naast de standaard opgave van werkzaamheden en kosten worden ook in de offerte opgenomen:

  1. een toetsing van het geldend bestemmingsplan
  2. een aanzet tot een schetsmatig ontwerp
  3. een kostenraming van het gehele project.

Met name de kostenraming van het gehele project is een handig middel om inzicht in de financiële kant te krijgen voordat met het project is gestart.

Ga hier naar de pagina offerte.

Uw vraag

Het antwoord op uw vraag staat er niet bij? Stel deze dan hier.

Uw vraag