Architect Arjan Valk

VALK ARCHITECTEN

Bij Valk Architecten ontwerpen wij woningen waarin mensen zich vertrouwd en prettig voelen. We gaan hierbij respectvol om met de omgeving, met materialen en met energie.

MOOI WONEN

Valk Architecten onderzoekt hoe u maximaal kunt genieten van uw woning en vertaalt dat in een passend ontwerp. Wij weten hoe je die woning bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de woning aan alle (wettelijke) eisen voldoet. Als architect zijn wij de onafhankelijke adviseur die met creatief vermogen en bouwkundige kennis de bouw of verbouwing van uw huis van eerste schetsen tot en met de oplevering begeleidt en stuurt.

Gaat u bouwen of verbouwen?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken welke meerwaarde Valk Architecten biedt voor uw bouwproject.

Direct contact? Bel 035 60 14 946

BUREAU

Met onze kennis en ervaring helpen wij u door het hele bouwproces, van ontwerp tot en met oplevering. We kiezen voor een persoonlijke benadering en u heeft altijd direct contact met uw architect.

Valk Architecten ontwerpt uiteenlopende typen gebouwen. Villa’s en landhuizen, projecten en appartementen, transformaties, verbouwingen en uitbreidingen van bestaande gebouwen.

WERKWIJZE

Bij elk bouwproject is de architect het vaste aanspreekpunt. Hij houdt persoonlijk contact met de opdrachtgever van ontwerp tot en met oplevering. Kenmerkend voor de werkwijze van Valk Architecten is de balans tussen Bouwen en Architectuur; Niet alleen mooie plaatjes maar ook een gedetailleerde uitwerking en een perfecte realisatie. Wij laten u al in een vroeg stadium ervaren hoe uw nieuwbouw of verbouw er uit gaat zien en zijn als geïntegreerd architectenbureau in staat om gedurende het hele proces de kwaliteit te waarborgen.

ONTWERP

De basis van fijn en mooi wonen is een goed ontwerp. Tijdens meerdere ontwerpsessies werken we stapsgewijs naar het Definitief Ontwerp. We maken eerst schetsen, dan tekeningen en ook 3-D modellen. In een zo vroeg mogelijk stadium vragen we medewerking aan de gemeente om eventuele bezwaren weg te nemen. Uw huis krijgt steeds meer zijn definitieve vorm en uiterlijk. Nadat u helemaal tevreden bent met het Definitieve Ontwerp worden alle technische zaken zoals installaties en constructie vastgelegd in een Technisch Ontwerp.

BNA

Valk Architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit geeft u zekerheid.

BNA zekerheid

BNA leden:

 • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister en voldoen altijd aan de opleidingseisen van de EU;
 • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
 • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
 • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
 • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
 • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
 • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
 • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

TARIEVEN

Onze diensten zijn projectmatig en geen project is hetzelfde. Bij Valk Architecten krijgt u altijd een offerte op maat. Na het eerste (gratis) kennismakingsgesprek kunnen wij u in de meeste gevallen een opgave van de projectkosten geven.

DIENSTEN

Wanneer u besluit om samen met ons uw (ver-)bouwplannen te realiseren ontvangt u van ons een gedetailleerde opgave van de totale projectkosten. De volgende diensten kunnen daarin worden opgenomen:

Valk Architecten maakt een 3D-model van uw woning

Deze inventarisatie is de basis voor alle tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe situatie.

Valk Architecten vraagt informeel toestemming bij de gemeente

Valk Architecten maakt verschillende schetsen en varianten tot het ideale plan is bereikt. Met dit voorlopig ontwerp kan de gemeente worden gevraagd of het in deze vorm gerealiseerd mag worden.

Valk Architecten maakt het definitief ontwerp en vraagt vergunning aan

Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, materialen en afmetingen worden definitief bepaald. Het definitief ontwerp wordt gebruikt om een bouwvergunning aan te vragen.

Valk Architecten werkt het definitieve ontwerp verder uit

Om aannemer(s) een prijsopgave te laten maken moet het plan verder worden uitgewerkt en omschreven. De technische specificaties leggen we vast in de volgende documenten:
• tekeningen
• werkbeschrijving (omschrijving van alle producten, de bouwtijd, garanties etc.)
• ruimtestaat (lijst van afwerkingen en onderdelen per ruimte)
• kozijnstaat (lijst van afwerkingen en onderdelen per kozijn)

Valk Architecten selecteert samen met u de juiste aannemer voor uw project
Er worden aannemers geselecteerd die een offerte gaan maken. Als de offertes binnen zijn wordt een keuze gemaakt en wordt een contract gesloten met de gekozen aannemer.
Valk Architecten levert alle voor de bouw benodigde informatie

Wij werken het ontwerp verder uit zodanig uit dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de volledige uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden. De aannemer kan voor u aan de slag.

Valk Architecten behartigt uw belangen op de bouw

Wij zijn aanspreekpunt voor u en de aannemer of bouwbegeleider. Wij zien er op toe op dat er gebouwd wordt volgens de vastgelegde specificaties en wij adviseren u in geval van afwijkingen.

Uw huis wordt opgeleverd
Als de aannemer klaar is wordt gecontroleerd of alles volgens de overeenkomst is uitgevoerd.

VILLA EN LANDHUIS RENOVATIE

U woont op een prachtige locatie maar uw woning voldoet niet meer aan de eisen die u er eigenlijk aan zou willen stellen. Of u heeft uw oog laten vallen op een wellicht gedateerde villa. Wel of niet overgaan tot aankoop? Het renoveren van een villa of het uitvoeren van een grote verbouwing van een landhuis is een bijzonder specialisme. Valk Architecten heeft alle kennis en ervaring in huis voor het maken van het perfecte maatwerk renovatieontwerp. Wij kunnen u vanaf start ontwerp tot en met oplevering van de gerenoveerde woning helemaal begeleiden.

BOUWKOSTEN

Wat kost het om een woning te bouwen of te verbouwen? Deze vraag is bij de start van het ontwerpproces helaas nog niet exact te beantwoorden. Als architect zetten wij in de ontwerpfase een eerste stap met budgetten die gebaseerd zijn op richtprijzen, onze kennis van de markt, ervaring en elementenbegrotingen. Ook kunnen wij een onafhankelijk calculatiebureau inschakelen.

In samenwerking met BNA en Vereniging Eigen Huis is een methode ontwikkeld om op eenvoudige manier te schatten wat de globale bouwkosten van een woning zijn. U kunt deze berekening zelf maken op de website www.watkostbouwen.nl. De website is geen vervanging van een calculatiebureau maar biedt vooral in de verkennende fase aanknopingspunten om uw verwachtingen rondom bouwkosten te managen.

VRAAG + ANTWOORD

Waarom Valk Architecten?

Valk Architecten vertaalt persoonlijke wensen in realiteit. Valk Architecten is inventief en creatief en dankzij ruimtelijk voorstellingsvermogen zien wij mogelijkheden waar u zelf wellicht niet opgekomen was. Wij luisteren, kijken, overleggen en vertalen smaak en individuele wensen in een passend ontwerp. Valk Architecten overziet het hele proces, begeleidt en coördineert. Valk Architecten bespaart op totale bouwkosten en creëert extra waarde in het gebouw.

Opbouw advieskosten Valk Architecten

Valk Architecten vraagt advieskosten voor haar werkzaamheden. Deze bestaan uit het honorarium en eventueel bijkomende kosten. De advieskosten worden bepaald door onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom. Een eerste gesprek is gratis. Pas als u in Valk Architecten de juiste architect hebt gevonden en overeenstemming hebt bereikt over de taken en het bijbehorende honorarium, gaat u over tot het geven van een opdracht.

Hoe lang duurt een bouwproces?
De duur van een bouwproces is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. De vergunningsprocedure is mede bepalend voor het verloop van het bouwproces en kan per situatie sterk verschillen. Neem voor een indicatie contact op met Valk Architecten.
Wat kost bouwen?

De kosten van het bouwproject zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. Valk Architecten kan vooraf een inschatting maken van de omvang en complexiteit. Op basis daarvan kan vaak al vrij vroeg in het proces een indicatie worden gegeven van de totale bouwkosten. Ook is het mogelijk om een gedetailleerde calculatie te laten opstellen door een onafhankelijk calculatiebureau.

Hoe kies ik een aannemer?

Betrouwbaarheid en vakmanschap zijn essentiële vereisten voor een goede samenwerking en een goed eindresultaat. Eerdere opdrachtgevers kunnen veel informatie over een aannemer aanleveren. Het kan nuttig zijn om een aannemer uit de buurt te kiezen omdat hij bekend is met de plaatselijke omstandigheden. De goedkoopste aannemer is lang niet altijd de beste maar ook niet de slechtste. Valk Architecten adviseert onder andere op grond van ervaring met diverse aannemers van voorgaande projecten. Ook kijken wij of de aannemer geschikt is voor het type en/of de omvang van het project.

Hoe voorkom ik meerwerk?

Meerwerk ontstaat meestal wanneer met onvoldoende gegevens is gestart met bouwen. Alleen een vergunningstekening is niet voldoende om probleemloos een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken. Valk Architecten zorgt er voor dat alles nauwkeurig is vastgelegd op tekeningen en in een bestek of werkbeschrijving voordat met bouwen wordt gestart en meerwerk wordt voorkomen.

Heb ik een vergunning nodig?

Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden van belang die te maken hebben met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen je een vergunning moet aanvragen. Daarnaast kan de gemeente u verder informeren over de plaatselijke eisen uit het bestemmingsplan en de gevolgen voor jouw situatie. Neem voor vragen gerust even contact met ons op.

Hoe lang duurt het voordat ik de vergunning heb?
 • Binnen de Omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag:
  Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
Wat kost een omgevingsvergunning?

Voor het behandelen van de aanvraag van een bouwvergunning mag de gemeente kosten (leges) in rekening brengen. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kun je bij de gemeente opvragen of inzien.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag verder.

Bel ons nu: 035 601 4946

of verzend hier uw bericht.

50 JAAR
VALK ARCHITECTEN

Wij vierden kortgeleden ons 50 jarig bestaan. We hebben in al die jaren een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. En we hebben inmiddels onze naam aan meer dan 700 projecten mogen verbinden.

Valk Architecten beschikt over een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand netwerk. Wij weten de weg in de bouwwereld en binnen de gemeenten.

Architect is een beschermde titel en daarom mag niet iedereen zich zomaar architect noemen. Valk Architecten is lid van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) en staat geregistreerd in het Architecten register ( nummer: 1.960209.002)

CONTACT

Valk Architecten

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl

Heeft u bouwplannen of heeft u een bouwkavel op het oog? Misschien heeft u al langer een idee voor een verbouwing. Bent u niet zeker van de vergunning? Wij helpen u graag verder. Heeft u een vraag of wilt u eens sparren? Neem gerust contact met ons op.

 

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl

 

 

 

 

WAAROM VALK ARCHITECTEN

Bij Architectenbureau Valk Architecten ontwerpen wij woningen waarin mensen zich vertrouwd en prettig voelen. We gaan hierbij respectvol om met de omgeving, met materialen en met energie.

MOOI WONEN

Valk Architecten onderzoekt samen met u hoe u maximaal kunt genieten van uw woning en vertaalt dat in een passend ontwerp. Wij weten hoe je die woning bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de woning aan alle (ook wettelijke) eisen voldoet. De architect is uw onafhankelijke adviseur die met creatief vermogen en bouwkundige kennis de bouw of verbouwing van uw huis van eerste schetsen tot en met de oplevering begeleidt en stuurt.

Onder architectuur bouwen of verbouwen?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken welke meerwaarde Valk Architecten biedt bij uw bouwproject.

WERKWIJZE

Bij elk bouwproject is de architect het vaste aanspreekpunt. Hij houdt persoonlijk contact met de opdrachtgever van ontwerp tot en met oplevering. Kenmerkend in de werkwijze van Valk Architecten is de balans tussen Bouwen en Architectuur; niet alleen mooie plaatjes maar ook een gedetailleerde uitwerking en een perfecte realisatie. Wij laten u al in een vroeg stadium ervaren hoe uw nieuwbouw of verbouw er uit gaat zien en borgen als geïntegreerd architectenbureau gedurende het hele proces de kwaliteit.

ONTWERP

De basis van fijn en mooi wonen is een goed ontwerp. Tijdens meerdere ontwerpsessies werken we stapsgewijs naar het Definitief Ontwerp. We maken eerst schetsen, dan tekeningen en ook 3-D modellen. In een zo vroeg mogelijk stadium vragen we medewerking aan de gemeente om eventuele bezwaren weg te nemen. Uw huis krijgt steeds meer haar definitieve vorm en uiterlijk. Nadat u helemaal tevreden bent met het Definitieve Ontwerp worden alle technische zaken zoals installaties en constructie vastgelegd in een Technisch Ontwerp.

BNA

Valk Architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit geeft u zekerheid.

BNA zekerheid

BNA leden:

 • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister en voldoen altijd aan de opleidingseisen van de EU;
 • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
 • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
 • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
 • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
 • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
 • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
 • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

WAT KOST EEN ARCHITECT

Een extra kostenpost? Dat zou u wel eens enorm mee kunnen vallen. Wij leveren meerwaarde, kennen alle ins and outs van het bouwproces, houden de kosten in de hand en nemen u het nodige regelwerk uit handen.

Bij Valk Architecten krijgt u altijd een offerte op maat. Voor een goede opgave van de totale projectkosten werken op verzoek graag samen met gespecialiseerde en onafhankelijke calculatiebureaus. Zeker bij grotere projecten raden wij u dat aan.

Verbouwen en Renoveren

VILLA EN LANDHUIS RENOVATIE

U woont op een prachtige locatie maar uw woning voldoet niet meer aan de eisen die u er eigenlijk aan zou willen stellen. Of u heeft uw oog laten vallen op een wellicht gedateerde villa. Wel of niet overgaan tot aankoop? Het renoveren van een villa of het uitvoeren van een grote verbouwing van een landhuis is een bijzonder specialisme. Valk Architecten heeft alle kennis en ervaring in huis voor het maken van het perfecte maatwerk renovatieontwerp. Wij kunnen u vanaf start ontwerp tot en met oplevering van de gerenoveerde woning helemaal begeleiden.

DIENSTEN

Valk Architecten maakt een 3D-model van uw woning

Deze inventarisatie vormt de basis van alle tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe situatie.

Valk Architecten vraagt informeel toestemming bij de gemeente

Valk Architecten maakt verschillende schetsen en varianten tot het ideale plan is bereikt. Met dit voorlopig ontwerp kan de gemeente worden gevraagd of het in deze vorm gerealiseerd mag worden.

Valk Architecten maakt het definitief ontwerp en vraagt omgevingsvergunning aan

Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, materialen en afmetingen worden definitief bepaald. Het definitief ontwerp wordt gebruikt om een bouwvergunning aan te vragen.

Valk Architecten werkt het definitieve ontwerp verder uit

Om aannemer(s) een prijsopgave te laten maken moet het plan verder worden uitgewerkt en omschreven. De technische specificaties leggen we vast in de volgende documenten:
• tekeningen
• werkbeschrijving (omschrijving van alle producten, de bouwtijd, garanties etc.)
• ruimtestaat (lijst van afwerkingen en onderdelen per ruimte)
• kozijnstaat (lijst van afwerkingen en onderdelen per kozijn)

Valk Architecten selecteert samen met u de juiste aannemer voor uw project
Er worden aannemers geselecteerd die een offerte gaan maken. Als de offertes binnen zijn wordt een keuze gemaakt en wordt een contract gesloten met de gekozen aannemer.
Valk Architecten levert alle tijdens de bouw benodigde informatie

Wij werken het ontwerp verder uit zodanig uit dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de volledige uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden. De aannemer kan aan de slag.

Valk Architecten behartigt uw belangen op de bouw

Wij zijn aanspreekpunt voor u en de aannemer of bouwbegeleider. Wij zien er op toe op dat er gebouwd wordt volgens de vastgelegde specificaties en wij adviseren u in geval van afwijkingen.

Uw huis wordt opgeleverd
Als de aannemer klaar is wordt gecontroleerd of alles volgens de overeenkomst is uitgevoerd.
Verbouwen en Renoveren

INTERIEUR ONTWERP

Zonder zorgen het interieur waarin u zich volledig thuis voelt. Bij u thuis of op ons kantoor helpt Interieur Ontwerpster Marjolein Veen u met interieuradvies, ontwerp en styling.

Met een goed doordacht plan dat rekening houdt met uw voorkeur voor kleur, smaak, materialen, licht, meubels, uw stijl, uw budget. Met haar adviezen zorgt Marjolein voor eenheid, sfeer en balans in uw verbouwde of nieuwe woning.

VRAAG EN ANTWOORD

Mocht u meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag verder.

Bel ons nu: 035 601 4946

of verzend hier uw bericht.

Opbouw advieskosten Valk Architecten

Valk Architecten vraagt advieskosten voor haar werkzaamheden. Deze bestaan uit het honorarium en eventueel bijkomende kosten. De advieskosten worden bepaald door onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom. Een eerste gesprek is gratis. Pas als u in Valk Architecten de juiste architect hebt gevonden en overeenstemming hebt bereikt over de taken en het bijbehorende honorarium, gaat u over tot het geven van een opdracht.

Hoe lang duurt een bouwproces?
De duur van een bouwproces is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. De vergunningsprocedure is mede bepalend voor het verloop van het bouwproces en kan per situatie sterk verschillen. Neem voor een indicatie contact op met Valk Architecten.
Wat kost bouwen?

De kosten van het bouwproject zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. Valk Architecten kan vooraf een inschatting maken van de omvang en complexiteit. Op basis daarvan kan vaak al vrij vroeg in het proces een indicatie worden gegeven van de totale bouwkosten. Ook is het mogelijk om een gedetailleerde calculatie te laten opstellen door een onafhankelijk calculatiebureau.

Hoe kies ik een aannemer?

Betrouwbaarheid en vakmanschap zijn essentiële vereisten voor een goede samenwerking en een goed eindresultaat. Eerdere opdrachtgevers kunnen veel informatie over een aannemer aanleveren. Het kan nuttig zijn om een aannemer uit de buurt te kiezen omdat hij bekend is met de plaatselijke omstandigheden. De goedkoopste aannemer is lang niet altijd de beste maar ook niet de slechtste. Valk Architecten adviseert onder andere op grond van ervaring met diverse aannemers van voorgaande projecten. Ook kijken wij of de aannemer geschikt is voor het type en/of de omvang van het project.

Hoe voorkom ik meerwerk?

Meerwerk ontstaat meestal wanneer met onvoldoende gegevens is gestart met bouwen. Alleen een vergunningstekening is niet voldoende om probleemloos een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken. Valk Architecten zorgt er voor dat alles nauwkeurig is vastgelegd op tekeningen en in een bestek of werkbeschrijving voordat met bouwen wordt gestart en meerwerk wordt voorkomen.

Heb ik een vergunning nodig?

Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden van belang die te maken hebben met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen je een vergunning moet aanvragen. Daarnaast kan de gemeente u verder informeren over de plaatselijke eisen uit het bestemmingsplan en de gevolgen voor jouw situatie. Neem voor vragen gerust even contact met ons op.

Hoe lang duurt het voordat ik de vergunning heb?
 • Binnen de Omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag:
  Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
Wat kost een omgevingsvergunning?

Voor het behandelen van de aanvraag van een bouwvergunning mag de gemeente kosten (leges) in rekening brengen. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kun je bij de gemeente opvragen of inzien.

VALK ARCHITECTEN BESTAAT VIJFTIG JAAR

Wij vierden onlangs ons 50 jarig bestaan. We hebben in al die jaren een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. En we hebben inmiddels onze naam aan meer dan 700 projecten mogen verbinden.

Valk Architecten beschikt over een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand netwerk. Wij weten de weg in de bouwwereld en binnen de gemeenten.

Architect is een beschermde titel en daarom mag niet iedereen zich zomaar architect noemen. Valk Architecten is lid van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) en staat geregistreerd in het Architecten register ( nummer: 1.960209.002)

CONTACT

Gaat u bouwen of verbouwen? Heeft u een bouwkavel op het oog? Misschien heeft u al langer een idee voor een verbouwing en weet u niet zeker of dat zonder vergunning kan. Heeft u een vraag of wilt u eens sparren? Neem dan nu gerust vrijblijvend contact met ons op. Bel ons direct 035 60 149 46 of verstuur onderstaand formulier.

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl

Valk Architecten